Bekämpa gängen – sänk straffen

Det är en välkänd sanning att om två unga personer begår samma brott men bara den ene åker fast så kommer den som inte åker fast att med mycket stor säkerhet att sluta med brott när den blir äldre. Den som åker fast kommer däremot med stor sannolikhet att fortsätt med brott även i vuxen ålder. Fängelsestraff har alltså en långsiktigt mycket negativ effekt på brottsligheten.

Den slopade straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år har också haft en mycket negativ effekt. Den har lett till att de som skjuter och spränger blir allt yngre. Det har lett till fler felskjutningar och att fler oskyldiga blivit mördade.

Unga vuxna eller ungdomar som hamnar i fängelse eller på SIS-hem löper också mycket större risk att hamna i kriminella nätverk och gäng. De skolas helt enkelt in i kriminalitet och brott av mer erfarna kriminella. På det sätter har fängelsestraff en tendens att öka brottsligheten och antalet personer som ingår i kriminella gäng. Det är alltså en grymt dålig investering att skicka ungdomar och unga män i fängelse. Det skulle förmodligen vara mycket effektivare om de helt slapp straff.

Men en sådan reform är det nog inte möjligt att genomföra. Därför bör fokus ligga på att riva upp slopade straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år. Att göra det skulle leda till att de kriminella utförarna av sprängningar och skjutningar återigen skulle bli några år äldre. Förmodligen skulle det också leda till att antalet felskjutningar och oskyldiga offer skulle minska. Det skulle avsevärt förbättra situationen när det gäller gängvåld.

Sänkta straff är därför en bra metod för att minska gängens möjligheter till rekrytering. Dessutom minskar det antalet personer som skolas in i kriminalitet och minskar antalet minderåriga som utför mycket grova brott.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!