LNG är bättre än fossilolja

Flytande naturgas eller fossilgas är ett bättre fordonsbränsle än diesel och bensin. Det innebär mindre utsläpp av växthusgaser vid förbränning än vad olja (diesel, bensin etc) och kol innebär. Utsläppen av koldioxid är 25 % lägre än för olja och utsläppen av kväveoxider är 90% lägre än för olja. Att använda gas istället för olja som bränsle ger dessutom mycket bättre miljö, både lokalt och i ett större perspektiv. Detta beror dels på minskade utsläpp av kväveoxider som är giftiga och dessutom medför övergödningseffekter, men främst på grund av att utsläppen av svaveldioxid försvinner och att utsläppen av partiklar är 95% mindre än vid förbränning av olja.

I Göteborgs hamn och i Göteborg skulle alltså en övergång till LNG-drivna fartyg innebär mycket kraftiga förbättringar av miljön. Mindre partiklar i luften, mindre svaveldioxid och mindre kväveoxid. I ett tsörre perspektiv så innebär det minskade övergödningseffekter i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön samt minska försurning av svensk natur och svenska skogar. På miljöområdet finns det bara positiva effekter.

Vid en livsscykelanalys uppstår dock ett problem som beror på hur stora läckagen av metan är vid hanteringen av gasen i form av LNG (naturgas/fossilgas består huvudsakligen av metan). Vissa beräkningar kommer fram till att användning av gas kan vara lika dåligt som användning av olja ur klimatsynpunkt,  andra beräkningar visar att det är bättre och åter andra visar att det är sämre. De olika resultaten beror på hur utsläppen av metan beräknas.

Det finns dock problem med dessa beräkningar för rimligen borde den förbränning som idag sker av metan vid oljefälten räknas bort. Men det görs inte idag. Det mesta av naturgasen bränns idag vid oljefälten utan att användas till nånting. Förbränningen vid oljefälten kommer ju att minska om LNG används till bränsle i allt större utsträckning Med minskad oljeförbrukning i förbukarledet minskar då de totala utsläppen av växthusgaser på grund av övergång från olja till gas.

Vad som också är bra är att de distributionskanaler som används för naturgas kan användas för biogas som ju också är metan. LBG (flytande biogas) kan används istället för LNG. Utan uppbyggd infrastruktur så finns inga förutsättningar för att använda LBG.

Eftersom det på de flesta sätt bar att använda gas istället för olja som bränsle är det också rimligt att bygga ut LNG-terminaler och ansluta dem till gasnätet i västra Sverige där så är möjligt. Det finns redan sådana terminaler i Lysekil och Nynäshamn som inte kan anslutas till gasnätet samt en i Stenungsund som är anslutet men där fartyg inte kan bunkra (tanka). Nya är planerade i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Trellborg och Gävle. Det är bra satsningar. Miljövänliga och klimatvänliga.

Motståndarn till LNG-terminalen i Göteborg, som exempelvis Fossilgasfällan och Naturskyddsföreningen, vill bevara helt oacceptabla utsläpp av miljöfarliga ämnen. Deras linje innebär att luften i Göteborg ska fortsätta vara dålig med höga halter kväveoxider. De förespråkar fortsatt försurning av skogar i Västsverige oh försämrad hälsa för göteborgarna. ETC Göteborg underblåser deras verklighetsfrämmande och miljöfarliga politik.

Advertisements