Stora svenska jordbruk – KC Ranch

KC Ranch i Torna-Hällestad i Lunds kommun är ett skånskt jordbruksföretag inriktat på extensiv boskapsskötsel och köttproduktion. Bolaget äger inte marken själva utan deras boskap betar på Fortifikationsverkets mark, närmare bestämt Revingehed. Totalt handlar det om 2 000 ha betesmark där företagets 1 400 nötkreatur betar. Företagets verksamhet är kravmärkt.

Verksamheten vid KC Ranch hör stadigt till de som får mest i gårdsstöd från EU. Företaget ägs av familjen Dahlgren och avviker därmed från de flesta skånska jordbruksföretag genom att det inte har adliga ägare. Förutom jordbruket driver företaget egen styckningsverksamhet i företaget KC Ranch Kött AB. Slakt sker på annat håll och det gäller även en del styckning:

Slakten sker på närmsta KRAV-godkända slakteri. Idag är det antingen slakteriet i Kävlinge KS 081 eller slakteriet i Hörby KS 041. Djuren skickas i grupp till slakt på morgonen och slaktas direkt efter ankomst. Även om detta främst görs utifrån ett djuromsorgsperspektiv, så är vi övertygade om att det lugna handhavandet påverkar köttets kvalitet positivt.

Styckning utförs av styckningsanläggningen vid Hörby KS 041 eller vid Viltgrossisten i Teckomatorp SLV 5511. Finstyckning och konsumentförpackning sker vid Bromölla Chark SLV 5106. Alla anläggningarna är godkända enl Statens Livsmedelsverks och KRAV´s regler.

Betande djur innebär att hagmarker, lundar och hedar hålls öppna. Det innebär att väsnerliga elar av den svenska naturen bevaras. En natur som i princip i sin helhet skapats av människan och de djur människan håller som husdjur. KC Ranch boskap som går fritt på Revingehed bidrar till detta:

År 2001 fick vi Lunds kommuns miljöpris. Motiveringen var att vår naturanpassade verksamhet bidrar till biologisk mångfald.

Vår miljövänliga drift spelar här en viktig roll. Men även kornas bete är betydelsefullt. Betet håller nämligen de omgivande sandmarkerna öppna året runt.

Stora öppna sandmarker har nästan raderats från den det svenska landskapet. Genom vår verksamhet kan dock detta landskapsinslag bevaras. Detta leder till att flera hotade växter och insekter som endast lever i denna miljö kan räddas.

I hela Norden är det nästan bara här på Revingefältet som du till exempel hittar vissa medlemmar i skalbaggegruppen Frölöpare.

… och ett kulturhistoriskt arv

Korna återställer också ett landskap med många stora betesmarker som var vanligt i Skåne för 200-300 år sedan. Genom att röja och sätta stängsel bidrar vi ytterligare till att restaurera dessa gamla naturbetesmarker. Därigenom bevaras ett viktigt kulturhistoriskt arv.

Flera fördelar med ekologiskt naturbeteskött

Vår naturanpassade produktion av ekologiskt naturbeteskött har ett antal andra miljöfördelar:

• det krävs små insatser av icke-förnyelsebara resurser
• mindre medicinering gynnar den biologiska mångfalden (framför allt gynnar frånvaron av avmaskningsmedel förekomsten av områdets unika dyngbaggar)
• färre och kortare transporter leder till minskade koldioxidutsläpp (de korta transporterna beror på att foder kommer från den egna gården och att det råder geografisk närhet mellan producent och konsument)

Läs mer om betande djur och effekten av fritt betande djur och extensiv köttproduktion i Sverige:

ArtDatabanken.
ArtDatabanken har till uppgift att bedöma arters status och att sammanställa rödlistor över hotade arter.

Livscykelanalays av ekologisk nötköttsproduktion i ranchdrift.
Rapporten kommer från SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik).

Zooekologiska institutionen vid Lunds universitet.
Institutionen studerar djurens förhållande till omvärlden och har forskare som är väl förtrogna med Revingefältet.

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat

Intressant?
Läs mer: Naturvårdsbonden, Skånskt naturbeteskött, Tomasbo, BLT, WWF, Kaprifolkött, HD, Colting, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

2 svar på “Stora svenska jordbruk – KC Ranch”

Kommentarer är stängda.