Trängselskatt för vårt klimat

Klimatdemonstration på cykel 2014. I Göteborg. För femte året i rad att anordnas en klimatdemonstration på cykel! Demonstrationen kommer i år att ske lördagen den 13 september, dagen före de allmänna valen samt folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg. Vi samlas kl 12 på Järntorget och cyklar via Haga Nygata och Vallgatan till Kungsportsplatsen med mål Bältesspännarparken.

Klimatfrågan är global men måste lösas lokalt. Över hela jorden behöver människor, städer och samhällen ställa om och bli mer hållbara. Därför måste även Göteborg ta sitt klimatansvar! Det är detta vi cykeldemonstrerar för.

Bygg ut kollektivtrafiken – inte bilismen

I femtio år har Göteborg haft problem med en växande biltrafik som orsakat trafikstockningar. Lösningen för trafikpolitikerna har varit att riva i stadsdelarna och bygga nya trafikleder, med följden att bilismen har ökat och det har blivit trängsel på nya ställen i stan. Under dessa år har kollektivtrafiken förlorat. Bygger man ut vägsystemet så genererar detta en växande bilism. Bygger man i stället ut kollektivtrafiken så genererar detta ett ökat kollektivresande.

Trängselavgifter har varit en framgång i Stockholm, men pengarna används till nya stadsmotorvägar. Inkomster från trängselavgifterna skall i Göteborg bland annat användas för att bygga Marieholmstunneln, ett projekt för att svälja en expanderande bilism. Vi vill istället att inkomsterna helt skall användas till att styra över resandet till vår kollektivtrafik. Med utökad och förbättrad järnvägs-, spårvägs-, och busstrafik behövs inte alla dyra vägsatsningar.

Stadsplanering för minskat transportbehov

En hållbar framtid kräver en sparsam resursanvändning. Vi överutnyttjar redan jordens tillgångar rejält, och resursuttaget ökar hela tiden i takt med befolkningsexplosionen. Transporter av personer och gods står i dag för en stor del av vår energiförbrukning (som till ca 80 % utgörs av fossilbränslen). Den kan minskas kraftigt genom att samhället planeras om. Arbete, bostäder, sjuk- och äldrevård, affärer, kultur, service, rekreationsområden etc. behöver samlas nära varandra – helst inom varje stadsdel och tätort, så att transportbehoven minskar och tillgängligheten ökar för medborgarna. Detta förordas bl. a. av forskare på Trafikverket. Likaså bör mat- och materialproduktion, som förbrukar mycket energi och andra resurser ligga nära tätorternas konsumtionsområden.

Bättre kollektivtrafik och lägre taxor

Det räcker inte att bara begära av människor att ändra sin livsstil. Det krävs också att politikerna styr samhället mot ett hållbart resande, genom att förbättra förutsättningarna för människor att göra klimatsmarta resval. Det behövs en billigare och mer attraktiv kollektivtrafik för att vi skall kunna vända utvecklingen och skapa en hållbar stad och region.

Gatan en mötesplats – inte bara en transportsträcka

Det handlar inte bara om klimathot och olycksfaror på våra gator. Vi behöver dessutom ha en vackrare och trivsammare stad. Gatan skall kunna vara ett livsrum, där vi möts och umgås. Man skall kunna stanna upp och njuta av stadslivet. Gator belamrade av bilar bildar barriärer mellan kvarteren och torgen och mellan människor. Buller och föroreningar är ett hälsoproblem för dem som vistas i staden. En studie visar att trafikbuller har en nära koppling till 50 000 dödliga hjärtattacker varje år i EU och enligt WHO påverkas hälsan hos nästan var tredje europé av trafikbuller som bl.a. kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar. Luftföroreningar dödar varje år fler än 2000 svenskar. För att gatan ska kunna bli det livsrum vi hoppas, måste dessa hälsoproblem lösas. Vi demonstrerar för en stad som är bra för människor, inte för bilar!

Trängselskatt för vårt klimat

Trängselskatten är inte bara ett sätt att finansiera olika infrastrukturprojekt. Den är också helt nödvändig för att få människor att ändra till mer hållbara transportvanor och på så sätt minska utsläppen. För att detta ska vara möjligt måste de inkomster som trängselskatten genererar användas till klimatsmart infrastruktur och genomtänkt stadsplanering.

Rösta Ja till trängselskatt!

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

About these ads

 • Pigge Kott

  Problemet med pålagor är att de drabbar den mindre bemedlade. OK, de fattiga har ändå inte bil, men de som behöver sin bil men har låga inkomster drabbas, medan knösarna klarar sig ändå. Enda sättet skulle vara att göra tränselskatten progressiv, så att den som tjänar exempelvis under 20000/mån åker gratis och att avgiften sedan ökar med 2 kr per tusenlapp utöver detta. Detsamma gäller bensinskatten, det borde med dagens informationsteknologi inte vara svårt att skapa besinkort med progressiv bränsleskatt.

  • Trängselavgiften innebär omfördelning från rik till fattig. I fattiga områden har bara 40% av hushållen bil. Om de har bil så har de en bil. Fattiga åker alltså inte bil till jobb, utan kollektivtrafik.

   Trängselavgiften är alltså bra för fattiga och dålig för rika.

   Trängselavgiften innebär omfördelning från rika förortskommuner till Göteborg och från Stockholm till Göteborg. 25% av avgifterna betalas av Stockholmsföretag. EN mycket stor del betalas av invånare i Kungsbacka, Mölndal, Lerum, Partille, Kungälv och Ale. Trängselavgiften är bra för oss göteborgare.Den innebär omfördelning av pengar från rikare förortsbor till fattigare göteborgare.

   Trängselavgiften innebär en omfördelning från män till kvinnor. Det är främst män som kör bil till jobbet. Det innebär att främst män får betala. En stor del av pengarna går till kollektivtrafik. Kvinnor åker i huvudsak kollektivt. Trängselavgiften är bra för kvinnor och bra för jämställdheten.

   http://blog.zaramis.se/2014/06/19/trangselavgiften-bra-ur-fordelningssynpunkt/
   http://blog.zaramis.se/2014/05/31/trangselavgift-ar-rattvisare-an-kommunalskatt/
   http://blog.zaramis.se/2014/02/13/trangselavgiften-en-klassfraga/