Göteborgs pampiga hus – Wijkska huset

Wijkska huset vid Lilla Torget som uppfördes åren 1850-53 som kontor för handelshuset Olof Wijk & Co och som bostad för först Olof Wijk d.ä. och senare för han son Olof Wijk d.y.  Innan dess låg det så kallade Utfallska huset på platsen, i slutet av 1700-talet ägdes detta av Niclas Sahlgren. Detta hus brann ner i den stora branden år 1804.

Wijkska huset 1905. med John Börjesson staty av Jonas Alströmer i förgrunden. Public domain.

Det nya hus som Olof Wijk d.ä. lät uppföra ritades av arkitekten Adolf W Edelsvärd som också har ritat centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö liksom en stor mängd stationshus i hela Sverige. I de två nedersta våningarna var det lagerlokaler och kontor. Huset hade från början bara fyra våningar, den nästa översta var Olof Wijks bostad. en översta våningen var också en bostadsvåning. Huset byggdes i nyrenässansstil med en hög sockel i två våningar, Slätputsad paradvåning och kraftigt utskjutande takgesims. Tornet byggdes åttakantigt med smala rundbågefönster i par, veckad taklist och kupol med fjällartad plåttäckning.

1798 fick Olof Wijk d.ä. plats på engelsmannens James Christies kontor i Göteborg. Efter Christies frånfälle 1806, skötte Wijk affärerna för sterbhusets räkning året, varefter han övertog firman som inregistrerades 1807. I samband med kontinentalperioden 1808–1810 utrustade Wijk, tillsammans med blivande svåger William Gibson och flera, kuttern Snapp-opp som ett kaperifartyg med åtta kanoner och fyra nickhakar samt 36 mans besättning. Som ett komplement köpte Wijk 1813 salteriet Kristineberg, vilket 1818 omvandlades till en segelduksfabrik och snart (1822) blev störst i Göteborg i sin bransch med en årsproduktion av över 50 000 alnar segel.

Firmans affärsverksamhet riktade sig ursprungligen på järnexport i förening med skeppsrederi, såsom den tiden var vanligt. Sedermera övergick den allt mer till trävaruutförsel från Norrland, men med huvudkontoret fortfarande förlagt till Göteborg. Från 1813 var firman en av större järnexportörerna i Göteborg, nästan lika stor som Alex. Barclay & Co. Liksom fallet var för Alex. Barclay & Co gick en  stor del av firmans järnexport gick till USA och därifrån importerade företaget också en hel del varor. 1812-14 fungerade firman också som bulvan för flera större US-amerikanska handelsföretag.

Olof Wijk d.ä. var även riksdagsledamot för borgarståndet vid flera riksdagar 1834-1854 samt talman 1850-1851. Hav var 1818-1835 ordförande för Göteborgs stads äldste. Vidare var ordförande i Älvstyrelsen och Sjöassuransföreningen fram till sin död, i Nykterhetsföreningen, i Sjömanshusets och Navigationsskolans direktioner, ledamot i kommittén för ordnande av stadens gator och gatubelysning, ledamot i Karantänkommissionen samt i direktionerna för Hospitalet och Chalmerska slöjdskolan.

Efter att Olof Wijk d.ä. dog 1856 lades järnexportverksamheten ner och istället kom företaget att inrikta sig på trävaruexport och sågverksrörelse. Ledande i bolaget blev nu hans söner, först Olof Wijk d.y. (1833-1901) men senare också Erik Wijk (1836-1910) och Carl Wijk (1839-1907). Företagets export av trävaror tycks i huvudsak ha gått direkt från Norrlandshamnarna och något större trävaruupplag tycks bolaget inte ha haft i Göteborg.

Under ledning av Olof Wijk d.y. blev firman återförsäljare för flera sågverk i Norrland och i början av 1870-talet köptes ett av dessa, Långrörs ångsåg vid Ljusnan. 1874 köptes Gideå såg och Husums lastageplats från James Dickson & Co av bolaget Gideå-Husum AB i vilket Olof Wijk & Co var dominerande ägare. Carl Wijk blev disponent för Gideå-Husum AB och dess sågverksverksamhet. Han lämnade Olof Wijk & Co år 1895 och istället inträdde hans son Carl O. Wijk i firman. Gideå-Husum AB såldes 1903 till familjen Kempe.

Olof Wijk d.y var anställd i firma Olof Wijk & Co. i Göteborg 1851-56, blev delägare efter sin fars död 1856. Han var ledamot av styrelsen för Skandinaviska Kredit AB 1864-1901, varav som ordförande 1896-1901, av Livförsäkrings AB Svea, av Bergslagernas Järnvägars AB 1887-1901, varav som vice ordförande 1889-95 och ordförande 1896-1901, av Göteborgs Mek. Verkstads AB (Götaverken), av Göteborgs sparbank, av Göteborg-Borås Järnvägs AB och av Göteborg-Hallands Järnvägs AB. Han var vidare ledamot av riksdagens andra kammare 1867-90, varav som vice talman 1875 vid hans tionde riksdag och till 1880 samt talman 1880-89.

1925 sålde familjen Wijk huset till Brand- och Livförsäkrings AB Svea efter att familjeföretaget Olof Wijk & Co AB kommit på obestånd. Huset byggdes på med en femte våning, hörntornets lilla kupol försvann och fick dagens runda utseende. Hiss installerades. I bottenvåningen flyttade Restaurang Commerce in och resten av huset förvandlades till kontor. Familjen Wijks påkostade interiörer revs ut, och ersattes med 20-talsinredning och en kontorsplanlösning. Efter 1929 bodde ingen i huset, det vara bara kontor och restaurang.

Sedan 1971 huserar Fiskekrogen i bottenvåningen och det finns sedan en ombyggnad 2009-2010 också bostäder i huset med priser som hör till de högsta i Göteborg.

Wijska huset

Wijkska huset Foto: Alicia Fagerving. Licens: CC BY-SA 3.0

Läs också: