Bedrägeribrott ofta kopplade till organiserad brottslighet

Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrotten och den organiserade brottsligheten, visar en ny rapport. Brottsvinsterna från bedrägeribrotten uppgår till drygt 2 miljarder kronor per år.

Under 2020 anmäldes 213 000 bedrägeribrott vilket motsvarar 24 anmälningar i timmen. I en ny rapport De organiserade bedrägerierna som polisens nationella bedrägericentrum tagit fram, framgår det att närmare hälften av alla bedrägeriärenden kan kopplas till organiserad brottslighet.

Under de första åren av 1990-talet minskade antalet anmälda bedrägeribrott påtagligt. År 1990 anmäldes 106 600 bedrägeribrott. Detta minskade relativt snabbt till 64 480 bedrägeribrott år 1993, en minskning med 40 procent. Under perioden 1993–2006 är antalet anmälda bedrägeribrott relativt stabilt. Under denna period anmäls i genomsnitt drygt 53 000 bedrägeribrott per år.

Ökning av bedrägeribrotten

Från 2007 och framåt förändras situationen radikalt. Antalet anmälda bedrägeribrott ökar med 35 procent under 2007. År 2010 har antalet anmälda bedrägeribrott ökat med 100 procent jämfört med 2006. Antalen anmälda bedrägeribrott fortsätter sedan att öka i snabb takt under 2010-talet. Under 2020 anmäldes 218 308 bedrägeribrott. Detta utgör en ökning om 280 procent jämfört med 2006.

– Rapporten bekräftar vår bild av att bedrägeribrotten har en tydlig roll i den kriminella miljön. Det här visar att vårt arbete som riktar sig mot de brottsaktiva individerna är rätt väg att gå i utredningsarbetet. Men vi behöver arbeta på flera fronter för att komma åt förövarna och förhindra att brott begås. Fler samhällsaktörer behöver ta ansvar för att försvåra för bedragarna. Vi behöver också verktyg för att kunna dela mer information mellan myndigheter och privat sektor, säger Jessika Nilsson, sektionschef på nationellt bedrägericentrum, i ett pressmeddelande.

Polisen för dialoger med myndigheter, privata aktörer och tjänsteleverantörer för att få till mer säkra tjänster och produkter. Exempelvis har vissa banker infört begränsningar i sina tjänster, som karenstider för nya tjänster, beloppsgränser, monitorering av betalmönster och så vidare.

Bedrågerierna hänger ihop med ökat antal skjutningar

Rapporten menar också att det ökade antalet skjutningar troligtvis hänger ihop med ökningen av antalet bedrägeribrott. Ökningen av antalet anmälda bedrägeribrott sammanfaller med det ökningen av skjutvapenvåldet.

Enligt rapporten är det sannolikt att brottsvinsterna från bedrägeribrotten kan utgöra en av flera olika faktorer som kan ha haft inverkan på våldet i den kriminella miljön under det senaste decenniet. Flera individer i den kriminella kontexten kan på ett enklare och mer riskfritt sätt än tidigare kan tillgodogöra sig stora brottsvinster på kort tid. Detta kan troligen rubba dynamiken i de kriminella miljöerna där mer traditionell kriminalitet format de olika kriminella sammanhangen.

Detta skulle i så fall generera en annan form av konkurrens i  de kriminella miljöerna. En miljö där andra typer av individer utan en gedigen kriminell historik på kort tid fått ett högre anseende. Något som skulle kunna bidra till en eller flera förklaringsmodeller för den konfliktsituation som i dagsläget finns inom dessa kriminella miljöer.

Brottsvinsterna finansierar kriminell verksamhet

Enligt rapporten uppgår brottsvinsterna från bedrägeribrotten till drygt 2 miljarder kronor per år vilket är på samma nivå som vinstmarginalerna för narkotikaförsäljningen i landet. I rapporten framgår även att det finns ett samband mellan bedrägeribrottsligheten och det grova våldet i kriminella miljöer.

– Genom brottsvinsterna ges den organiserade brottsligheten regelbundet tillgång till finansiella medel som kan användas i den kriminella kontexten, exempelvis finansiering av grova vapen- och narkotikabrott. Det skapar det i sin tur uthållighet i de kriminella miljöerna att fortsätta den brottsliga verksamheten vilket i förlängningen kan vara systemhotande, säger Hans Brun, terrorforskare och analytiker på nationellt bedrägericentrum.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!