Dom i Sveriges största korruptionshärva

Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom i ett stort mål rörande grova mutbrott med anknytning till polisen och Kriminalvården. En f.d. fastighetschef på Kriminalvården och dennes nära vän dömdes för grovt mutbrott respektive medhjälp därtill. Två konsulter dömdes för bl.a. grov bestickning. Straffen blev fängelse i tre fall och villkorlig dom med samhällstjänst i ett fall. Samtidigt friades de åtalade i fem fall.

Förundersökningen inleddes våren 2010 efter att Riksrevisionen anmält missförhållanden inom Kriminalvården till åklagare. Riksrevisionen kritiserade bl.a. att Kriminalvården upphandlat projektering av ett antal fängelser och häkten under perioden 2006-2010 utan tillämpning av lagen om offentlig upphandling. Avtalen var för Kriminalvårdens räkning tecknade av den f.d. fastighetschefen. Han hade dessförinnan motsvarande befattning hos Rikspolisstyrelsen.

Tingsrätten dömde tre personer. Två av de åtalade har tagit emot mutor om sammanlagt 11,6 miljoner kr från en tredje åtalad, i enlighet med en gemensam brottsplan. Brottsplanen har gått ut på att fastighetschefen tecknat avtal för Kriminalvårdens räkning med ett konsultföretag avseende projekteringen av planerade anstalter i Östersund, Haparanda och Härnösand. I gengäld har konsultföretagets VD ingått skenavtal med ett bolag tillhörigt en nära vän till den f.d. fastighetschefen. På så sätt har stora summor kommit att utbetalas till den nära vännens bolag. Betalningarna har alltså bedömts utgöra mutor. Hur en eventuell fördelning av de utbetalade pengarna skulle gå till saknar betydelse.

Dessutom har två personer dömts för grovt mutbrott och medhjälp därtill samt grov bestickning avseende två åtalspunkter där pengar betalats direkt till den f.d. fastighetschefen. En av konsulterna har även dömts för grovt bokföringsbrott och den andre för grovt försvårande av skattekontroll.

Samtidigt frias de åtalade på flera punkter. Det har gällt bl.a. ersättning för uppdrag för Skanska avseende anstalten Saltvik i Härnösand och häktet i Sollentuna. Även åtal för grovt mutbrott, medhjälp därtill samt grov trolöshet mot huvudman med anknytning till byggandet av polisens administrativa centrum i Linköping ogillades av rätten.

– Korruptionslagstiftningen är sträng men beviskravet är detsamma som i andra brottmål. Om det finns rimligt tvivel om de tilltalades skuld ska åtalet ogillas, säger rättens ordförande Hans Cederberg.

Straffen bestämdes till tre år och två månaders fängelse för den f.d. fastighetschefen samt tre års fängelse för dennes nära vän och för en av konsulterna. Den andre konsulten dömdes till villkorlig dom och samhällstjänst.

Åklagaren yrkade att betydande summor skulle förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att bolagen skulle åläggas företagsbot. Tingsrätten har i huvudsak förverkat de mutor som betalats, med visst avdrag, men har ogillat förverkandeyrkandena i övrigt. Även yrkandena om företagsbot ogillades.

Åklagaren yrkade att den f.d. fastighetschefen och dennes nära vän skulle häktas i samband med att domen meddelades idag. Tingsrätten fann inte skäl att bifalla häktningsyrkandet.

Svensson/Domstol.se

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements