Olja och uran i Sverige – uran del 2

Del 4 av 4 i serien Olja och uran i Sverige

En växande klimatkris får allt fler att titta på kärnkraft som en eventuell lösning på problemen. Detta innebär också prospektering efter det som behövs för kärnkraft. Uran.

I Sverige är det främst vissa graniter och pegmatiter som har förhöjd uranhalt. Höga halter kan dock finnas även i andra bergarter. Den uranrika alunskiffern som förekommer i Skåne, Västergötland, Östergötland, Öland, Närke och längs den svenska fjällkedjan har höga uranhalter på 50–400 gram per ton, att jämföra med vanliga halter i uranrika graniter på 15–40 gram per ton.

Alunskiffrar är de bergarter som innehåller de största samlade uranmängderna i Sverige. De förekommer i större mängd i fjällkedjans randområden, Skåne, Billingen i Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland.

Alunskiffrarna innehåller förutom uran även organiskt material samt metaller såsom vanadin, molybden och nickel. Uranhalten varierar mellan olika områden, men också mellan olika lager i skiffern på varje plats. Den uranrikaste alunskiffern är den som finns i delar av Billingen som har en mäktighet på 3,5 meter och med ett uraninnehåll på cirka 300 g/ton.

Uranhalten i alunskiffer i olika delar av Sverige:

Område Uranhalt g per ton
Närke 150
Östergötland 100
Öland 70
Skåne 50
Billingen 200
Billingen, uranrik del 300
Jämtland, södra Storsjöområdet 245

Den enskilt högsta halterna av uran finns i urbergsfyndigheter i Norrland med uranhalter uppemot 1000 g per ton, men den totala mängden uran i dessa fyndigheter är inte så stor.

Uran

Antalet aktiva rättigheter att prospektera efter uran har sen 2011 minskat kraftigt:

85 aktiva undersökningstillstånd avser uran eller sannolikt uran (241 tillstånd har upphört).

6 undersökningstillstånd avseende torium har upphört.
27 aktiva undersökningstillstånd avser olja och gas i alunskiffer (25 tillstånd har upphört).

Det finns en bearbetningskoncession i Motala och Mjölby som avser gas, dvs tillstånd att  utvinna gas ur alunskiffer. Detta tillstånd innehas av Tekniska Verken i Linköping AB och tycks för närvarande vara det enda tillståndet till utvinning ur alunskiffer.

Det finns ingen bearbetningskoncession (tillstånd till utvinning) för uran. Däremot har företaget Tasman Metals ansökt om bearbetningskoncession för utvinning av sällsynta jordartsmetaller i Olserum, Västerviks kommun. Berggrunden innehåller så hög halt av uran att området tidigare har undersökts enbart med avseende på uran.

De nu gällande undersökningstillstånden i urberg och alunskiffer som avser uran och olja-gas finns i 27 kommuner i 10 län.

Antalet aktiva undersökningstillstånd som gäller uran har minskat kraftigt, framför allt från och med 2011. Minskningen avser i första hand uran i urberg i norra Sverige.

Under första halvåret 2014 har även ett betydande antal tillstånd som avsåg alunskiffer upphört, mest påtagligt de tidigare 27 tillstånden i Billingen-Falbygden i Västergötland som innehades av  Continental Precious Minerals. Totalt har som nämnts 241 tillstånd som avser uran, 6 tillstånd som avser torium och 25 tillstånd som avser olja-gas upphört sedan 2005.

Urbergsförekomsterna av uran är uppenbarligen för små för att vara riktigt intressanta med nuvarande låga uranpris.

Fokus när det gäller prospektering efter uran har flyttats från urberget i norra Sverige till alunskiffrar. Där finns dessutom möjligheter att även utvinna andra mineraler, metaller och malmer samt olja vilket kan göra brytningen mer ekonomiskt lönsam.

I slutet av juli 2014 hade totalt 11 företag undersökningstillstånd som helt eller delvis gällde uran. De största av dessa var:

Continental Precious Minerals, Kanada (35 tillstånd)
European Mineral Exploration AB, Sverige (15 tillstånd)
Aura Energy, Australien (11 tillstånd)
URU Metals (Svenska Skifferoljeaktiebolaget), Kanada (6 tillstånd)
Tasman Metals, Kanada (6 tillstånd)

URU Metals har köpt Svenska Skifferolje AB och därmed kommit över detta bolags stora rättigheter i Närke i de områden där alunskiffer tidigare brutits för oljetillverkning och där också mindre mängder uran producerats. Tasman Metals största projekt i Sverige handlar inte om uran utan om sällsynta jordartsmetaller, där en Europas största fyndigheter hittats i Norra Kärr i Gränna kommun i Småland. Kanadensiska Continental Precious Minerals är bara verksamma i Sverige och ingen annan stans.

Utöver detta förekommer en stor mängd småföretag som ofta har ekonomiska problem och delvis ägs av samma personer och delvis äger varandra. Flera av småbolagen har svenska delägare och en del av dem balanserar på gränsen till att ägna sig åt bedrägeri. Det handlar i alla fall om en extrem riskfylld verksamhet med stora kostnader och i allmänhet små förtjänster om inget större gruvbolag vill köpa upp de fyndigheter bolagen hittar. Dessa bolag är Mawson Resources, Wiking Mineral AB, Eurasian Mineral Sweden AB, Wayland Sweden AB, Havilah Mining AB och EME Energiproduktion AB.

Det finns inget bolag som har tillstånd att bryta uran och det är sannolikt svårt att få det då svenska kommuner har vetorätt och det hela också ska prövas mot både minerallagstiftningen och miljölagstiftningen. Detta betyder sannolikt att om tillstånd skulle ges så är det mer sannolikt att det sker i kommuner där det behövs arbetstillfällen, dvs i först hand i Jämtlands alunskifferområden. Det är också där flest tillstånd förekommer, i Bergs kommun 29 stycken och Åre 20. Dessutom finns 6 tillstånd i Arjeplogs kommun, 5 i Rättviks kommun, 5 i Ovanåker och 5 i Ljusdal. I Vadstena finns totalt 13 tillstånd, varav 10 gäller gas och 3 alunskiffer.

Idag finns det ingen plats på jorden där alunskiffer bryts för att framställa uran, men de svenska och estniska förekomsterna av alunskiffer har båda använts i det syftet tidigare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Olja och uran i Sverige – uran del 1
Advertisements