Socialism är arbetarmakt

Orden socialism och kapitalism förekommer i Vänsterpartiets nya partiprogram trots att partiledningen och programkommissionen inte vill ha de så. Men det betyder i praktiken väldigt lite. För i programmet finns ingen som helst definition av begreppen. Läs mer…

Meteoriter som ramlar ner på jorden tillhör markägaren

De meteoriter som ramlar ner på jorden och i Sverige tillhör enligt en dom i Svea hovrätt markägaren på platsen. Domen innebär att den fastighetsägare på vars mark meteoriten har fallit, genom sitt bolag, har bättre rätt till meteoriten än de två personer som hittat och tagit med sig meteoriten. Läs mer…

Liberal socialism, frihetlig socialism, demokratisk socialism

Bo Rothstein har skrivit en bok med titeln Grundbulten om det han kallar liberal socialism. De flesta som kommenterat saken tror att han hittat på nåt alldeles nytt. Det han presenterat i boken är det som Johan Lönnroth i Vänsterpartiet lagt fram under flera år Läs mer…

Gör kollektivtrafiken avgiftsfri

Biljettfinansiering av kollektivtrafiken innebär att miljonären ska betala lika mycket som uteliggaren. Skattefinansiering betyder tvärtom en solidarisk finansiering, där de rika betalar mer och kollektivtrafikanter med låga och medelhöga löner betalar mindre. Läs mer…

En mer demokratisk samisk organisering är nödvändig

Totalt finns det 4 600 personer som har rätt bedriva renskötsel i Sverige (2020). Bara 200 av dem har tillräckligt många renar (fler än 500) för att kunna försörja sig på renskötsel. De flesta medlemmar i samebyarna har därför, i likhet med de flesta samer, andra arbeten som de försörjer sig på. Läs mer…

Naturskyddsföreningen om strandskyddet

Regeringen, dvs Miljöpartiet och Socialdemokraterna, har presenterat en överenskommelse om strandskyddet, tillsammans med Centerpartiet. Naturskyddsföreningen beklagar att det generella skyddet av mindre sjöar och vattendrag tas bort, men välkomnar att skyddet stärks i områden med högt exploateringstryck. Läs mer…

Vänsterpartiet vill vinna väljare från SD och soffan

Inför nästa val så är tanken att Vänsterpartiet ska försöka vinna väljare som tidigare röstat på socialdemokraterna men idag röstar på Sverigedemokraterna (SD). Detta handlar till stor del om arbetare från bruksorter på landsbygden där fabrikerna och gruvorna försvunnit sen länge. Läs mer…

Vad kan göras för ökad jämlikhet?

Det finns två större komplex av politiska frågor som är avgörande för framtiden. Det ena är det klimatpolitiska komplexet med frågor om transporter, bilism, energiproduktion, fossila bränslen, stadsplanering, jordbruk, biologisk mångfald och skogsbruk. Läs mer…

Att vara småbonde – tröstlöst slit eller meningsfullt liv

För att en människa skall vara andligt fri måste hon fråga sig hur hon borde leva sitt liv, inte slösa bort det på meningslösheter säger Martin Hägglund i sin bok Vårt enda liv. Så långt är det relativt lätt att hålla med. Läs mer…

Strandskyddet är inte en del av allemansrätten

Jag försvarar gärna allemansrätten men strandskyddet är inte en del av allemansrätten. Strandskyddet infördes på 1950 genom lagstiftning medan allemansrätten är en sedvanerätt på samma sätt som det fria fisket på Västkusten, i Sydsverige och i Norrland är. I likhet med strandskyddet är däremot det fria fisket på Östkusten en lagstiftningsfråga, närmare bestämt en inskränkning av den enskilda fiskerätten genom lagändring. Läs mer…

En socialistisk havspolitik

När det gäller havet som miljö finns idag ingen äganderätt alls i de flesta hav. Fiske och andra havsresurser är i allmänhet tillgängliga för vem som helst förutom när det gäller kvoterade fiskarter och skyddade djurarter. Detta är i många fall ett problem då det leder till överutnyttjande av resurserna. Läs mer…

En socialistisk markpolitik

Mark av alla de slag är något som tillhör alla. Skogar, åkrar, ängar, strandängar, lundar, hagar, fjäll, hedar, alvar, grusbackar, skalgrusbankar, kärr, mossar, sanddyner och sandstränder är därför något som inte borde omfattas av äganderätt. Vi människor, i likhet med alla djur har bara nyttjanderätt till marken. Läs mer…

En socialistisk politik för naturresurser och naturtillgångar

När det gäller naturresurser, naturtillgångar och liknande som det finns en avgränsad och ofta begränsad tillgång till är det självklart att sådant ska ägas av oss alla gemensamt och stå under demokratisk kontroll. Läs mer…

Naturskyddsföreningen kritisk till inskränkningar i strandskyddet

I mitten av december presenterades en statlig utredning som föreslog en kraftig försvagning av strandskyddet i Sverige. Förslaget hotar enligt Naturskyddsföreningen både allmänhetens tillgång till stränder och djur- och växtlivet i strandzonen.  Läs mer…

Naturskyddsföreningen skarpt kritisk till skogsutredningen

Skogsutredningens förslag riskerar sammantaget att försvåra naturvårdsarbetet och underminera miljömålsarbetet i skogen. Det menar Naturskyddsföreningen, som är skarpt kritisk till många av de förslag som den statliga utredningen lägger fram idag. Utredningen visar det finns ett skriande behov av en Läs mer…

Allmänningens tragedi, äganderätt och nyttjanderätt

Allmänningens tragedi är det som inträffar när en gemensamt ägd och kontrollerad resurs överutnyttjas. Det medför ofta miljöförstöring av olika slag. Som det står i boken Ägandet av himmel, hav, skog och bygd av Lars Jadelius: Allas övergår lätt till Läs mer…