Vad är Yimby Göteborg?

Yimby Göteborg är ett nätverk kring stadsbyggnadsfrågor och stadsplanering som funnits sen 2008. Det är en presentation av dem som tagits från deras hemsida.

Yimby Göteborg

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk, öppet för alla stadsvänner.

Vi vill ha mer tät blandstad – inte gles bilstad.

Vi vill ha fler dynamiska, levande stadsmiljöer – inte isolerade bostadsområden.

Vi vill bygga tätt, varierat och integrerat – inte glest, likriktat och segregerat.

Göteborg är idag en snabbt växande storstad. Befolkningen blir större, arbetstillfällena fler. Unga människor söker sig hit för att leva här. Det är inget problem, utan en möjlighet. Göteborg är en gles stad, enorma centrala ytor väntar på att bebyggas. Förorter väntar på att förtätas och bindas ihop med staden. Det är bra. Genom att bygga mer och förtäta och integrera staden, kan vi minska bilismen, stärka kollektivtrafiken och skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.

Yimby Göteborg vill att det som byggs ska följa kommunens översiktsplan, dvs. vara tät, levande blandstad (som tex. Långgatorna). Så är det tyvärr inte idag. Istället bygger man isolerade, låga, glesa och dyra bostadsöar utan verksamheter i gatuplanet. Det vill vi ändra på!

Yimby står för ”yes in my backyard”, alltså en i grunden positiv syn på förtätning i närområdet.

Motsatsen är Nimby ”not in my backyard”, en term som används för att beskriva de som av egoistiska skäl motsätter sig och överklagar förtätning i närområdet.

Yimby Göteborg är ett renodlat medborgarinitiativ, helt oberoende av politiska eller ekonomiska organisationer.

Yimby Göteborg har varit aktivt sedan 2008 och många idéer, fakta, resonemang och förslag har presenterats här på hemsidan. För att svara på dessa frågor och för att ge en fördjupning kommer här en sammanställning på tio texter som kan vara lämpliga att läsa för den som vill veta mer. Sammanställningen är till för nyfikna och nytillkomna som vill fördjupa sig, men också för oss som varit med ett tag och som behöver friska upp minnet.

1. Vad är blandstad? Vi vill se mer av tät blandstad.
2. Hög tät stad. För att blandstaden ska fungera behöver vi bygga en tät stad.
3. Täthet, urbant utbud och service. Ju tätare vi bor desto närmare får vi till mer utbud av service och verksamheter.
4. Staden och kontoren. Blandningen av funktioner gör att vi kan nyttja gång, cykel och kollektivtrafik på ett effektivt sätt.
5. Erosion av städer eller utgallring av bilar. När biltrafiken minskar försvinner barriärer i staden och gaturummen blir trevligare med t.ex. bredare trottoarer, uteserveringar, bänkar och alléträd.
6. Parkens funktioner. I vår stad vill vi också ha parker, gröna innergårdar och alléträd. Men inte omfattande gröna stråk som delar upp staden och som man tvingas att passera igenom även när det är mörkt.
7. Begreppet blandstad. Viktigt är att vi får en stor variation i fastigheternas utseende.
8. Behovet av äldre byggnader. Det är främst i den äldre bebyggelsen som nya verksamheter har råd att etablera sig.
9. Barnperspektivet. Denna stad är inte bara attraktiv och hälsosam för vuxna, utan i lika hög grad, om inte högre, för barn.
10. Studiecirkel om Jane Jacobs. Vill man verkligen läsa in sig på ämnet så rekommenderar vi boken ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” av Jane Jacobs.

Det finns också Yimbynätverk i Stockholm, Malmö och Uppsala.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements