Al – Onödig medelklass

Majoriteten av medelklassen blir troligen arbetarklass genom robotiseringen – som jag tror och hoppas eftersom det gör samhället jämlikare. Sedan får vi, det arbetande folket, tillsammans kämpa fackligt för högre löner för såväl ny som gammal arbetarklass.

Troligen i socialt arbete, där människan sannolikt för överskådlig tid kommer att vara robotarna överlägsna. Människor i socialt arbete tenderar också att vara mer förstående och progressiva i sina politiska åsikter – ännu ett steg till vänster (det andra var arbetarklassens förstärkning med ex-medelklass).

En utökning av antalet vårdarbetare i skola, vård och omsorg är också ett stort framsteg i sig. Och ett steg till att återbygga välfärdssamhälle, eller snarare ”Nyskapa ett Folkhem för Vår tid”. Och vem står för kostnaden? Högre företagsskatter på grund av ”robot-förbilligad” produktion!

Man kan också gissa sig fram och se framtiden så här:

Medelklassens privilegierade mellanposition i samhället bygger på deras utbildnings- och kunskapskapital  som elitklassen/överklassen/borgarklassen använder för sitt eget kapitalistiska systems effektivast möjliga funktion. Som en för storföretagen gynnsam bieffekt tillkommer att Kapitalets ”1 %” söndrar och härskar över Folket, genom dess splittrande uppdelning i arbetarklass och medelklass.

Tänk då om samhället istället organiserades så här: Den arbetande folkmajoriteten tar de demokratiska Politiska beslut de önskar med de ideologiska och ekonomiska ramar de har. Istället för att en gynnad medelklass har makt över de Tekniska beslut som krävs för det konkreta verkställandet av de politiska besluten så sköter AI-robotarna detta, enligt mänskliga direktiv.

Då behövs ingen medelklass av tjänstemän:

 1. Vilka knappast helt kan arbeta i stat och företag utan att påverkas av egna klassintressen.
 2. Vilka även om de är professionellt objektiva oundvikligen får mer makt än vanliga arbetare.
 3. Vilka kräver mer maktmässiga och materiella privilegier än vanligt folk.
Robotmakt blir arbetarmakt!

Klassamhällets kunskapsklyftor är ett problem för demokratin. Men med de allt snabbare kommande superintelligenta AI-robotarnas kunskapsmassa, intelligens, snabbt framkastade fakta och förslag till alternativ, förmåga att föra diskussioner etcetera, så får arbetarklassen en indirekt tillgång till medelklassens fakta via AI-tekniken. Kunskapsmakten blir jämlik! Robotmakt blir indirekt arbetarmakt!

Det underlättar folkets och folkens kamp för globalt engagemang, nationell social jämlikhet, välfärd, folkhem och en decentraliserad frihetlig socialism som byggs från grunden med delad kunskap. För arbetsplatsdemokrati. För robotisering av farliga, smutsiga, tunga, enformiga arbeten. För folklig gemenskap och samhällstrygghet. För nationellt och individuellt självförverkligande.

Den kommande robotstödda civilisationen kan vinnas:

 1. För borgerlighetens intressen (över- och medelklass).
 2. För en fasansfull science fiction-liknande robotdiktatur.
 3. Eller för en arbetarklass som drar med sig den stora folkmajoriteten i en gräsrotsdemokratisk ”Socialism för detta Årtusende”.

Då får vi inte bara stirra oss blinda på AI-superintelligensens potentiella ondskefulla utnyttjande. Den kan noggrant kontrollerad bli till en bundsförvant till mänskligheten. Den kan direkt och snabbt ta över tunga arbetarjobb – som renhållnings-, löpande bandet- och gruvarbeten (robot kommer från tjeckiskans träl).

Och ta över tanke-kunskapsarbetet från medelklass-kontroll till hela folkets jämlika nytta.

Hans Norebrink

En serie texter om artificiell intelligens
 1. Tar robotarna över?
 2. Får robotarna (tjänste)jobben?
 3. Nu växer arbetarklassen!
 4. Onödig medelklass
 5. Från prylar till relationer
 6. Arbetare och robotar – förena er!