Liberal socialism, frihetlig socialism, demokratisk socialism

Bo Rothstein har skrivit en bok med titeln Grundbulten om det han kallar liberal socialism. De flesta som kommenterat saken tror att han hittat på nåt alldeles nytt. Det han presenterat i boken är det som Johan Lönnroth i Vänsterpartiet lagt fram under flera år och som han kallar frihetlig socialism. Bland annat presenterade han sin tankar för länge sen i boken Den tredje vänstern. Det är också i grunden samma idéer som Palle Dragsted presenterar i boken Nordisk socialism.

Själv har jag i 40 år tillhört en organisation som idag heter Socialistisk Politik och som i 40 år arbetat för det som Rothstein, Lönnroth och Dragsted. Vi brukar rätt och slätt kalla det socialism eller demokratisk socialism.

Socialistisk Politik är medlem i en internationell organisation som heter Fjärde Internationalen där en mängd rörelser och organisationer med samma vision om en demokratisk, inkluderande, liberal socialism. En organisation som kallas Fjärde Internationalen och som har medlemmar i hela världen. Asien, Europa, Nordamerika,Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Socialism

Den socialism vi talar om är en socialism där ägandet, eller rättare sagt kontrollen över produktionen i samhället ligger i de arbetandes händer och där så kallade naturliga monopol som vatten, eldistribution, avlopp, fjärrvärme, järnvägar, kabelnät för kommunikation och el, vägar etc ligger under gemensam kontroll. Samhälleligt ägande. På sådana områden är marknadsstyrning och privat ägande icke-fungerande och ger dyrare verksamheter.

För gemensamma nyttigheter som sjukvård, vård, omsorg, hemtjänst, skolor, förskolor, kriminalvård, rättsväsen, polis, militär, tull, kustbevakning, vädertjänster, brandbekämpning, ambulansverksamhet, hamnar, flygplatser med mera gäller förstås att det är samhälleligt ägt och planerat istället för att vara privatägt och styrt av marknadsmekanismer vilket fungerar dåligt i dessa sammanhang.

Grundregeln för företag är att de anställda ska ha makten. Som det idag fungerar i samebyar, fiskeriföretag, många advokatbyråer och juristfirmor, riskkapitalbolag, arkitektkontor och ett fåtal industriföretag. Detta hindrar inte att kapital kan anskaffas via börsnotering, fonder eller lån med mera. Makten frigörs helt enkelt från kapitalet. Anställning ska vara det som ger makt medan kapital inte ska ge någon makt.

Det är detta som är själva grunden för socialism, för ett socialistisk samhälle. Socialism helt enkelt.

Liberalism

I ett sådant samhälle är det också rimligt att äganderätt till mark, sjöar, floder, skog, betesmarker med mera ersätts med nyttjanderätt på det sätt som idag gäller inom fisket och för mineral- och malmfyndigheter. Nyttjanderätt gäller också för användning av mark för vindkraft, vattenkraft, radio- och TV-master, telefonimaster, bär och svamp, vistelse i naturen (allemansrätten) och till viss del också för rätten till jakt.

I övrigt skulle samhället fungera som idag med parlamentariska val och flerpartisystem. Demokrati helt enkelt. Ett frihetligt liberalt system.

Socialism för att skydda människor från den ekonomiska makten och liberalism för att skydda människor från den statliga makten. Parlamentarism och demokratiska val som ett sätt att kontrollera den politiska makten. Makt för de anställda i företagen för att kontrollera den ekonomiska makten.

Läs mer: