Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Eget bruk av narkotika blev för 35 år sedan en straffbar handling. Men kriminaliseringen har inte följts av en märkbar minskning av narkotikarelaterade problem skriver tre kriminologer i en ny ESO-rapport.

– Inget tyder på att kriminaliseringen har följts av ett minskat narkotikautbud, minskad konsumtion eller minskade vårdbehov. En utredning bör tillsättas i syfte att avkriminalisera eget bruk och mindre innehav, säger Felipe Estrada i ett pressmeddelande. Han har skrivit rapporten tillsammans med forskarkollegorna Albin Stenström och Henrik Tham, alla vid Stockholms universitet.

Flera andra länder har valt att ompröva sin narkotikapolitik under de senaste decennierna. ESO-rapporten Bruk och straff, som fokuserar på kriminaliseringens följder, visar utifrån internationella erfarenheter att det inte finns stöd för att en avkriminalisering skulle påverka efterfrågan på narkotika. Egendoms- och våldsbrottsligheten tycks inte heller påverkas av en sådan åtgärd.

– All politik innebär en avvägning mellan förväntade vinster och kostnader. Den svenska kriminaliseringen av narkotikabruk framträder som kostsam, ineffektiv och skadlig, förklarar Albin Stenström.

En ökande andel av polisens resurser ägnas åt narkotikabrott, framförallt brotten innehav och eget bruk. Utvecklingen sedan 1990-talet visar att polisen i allt större utsträckning kommit att ingripa mot ringa narkotikabrott. Kriminaliseringen hävdas från flera håll bidra till stigmatisering och marginalisering av brukare.

Fakta
  • Eget bruk av narkotika kriminaliserades 1988 i Sverige, med syftet att minska narkotikarelaterade skador och problem.
  • Att avkriminalisera eget bruk är inte detsamma som att legalisera. En legalisering gör det lagligt att köpa, sälja, inneha och bruka drogen. Vid en avkriminalisering är det inte längre straffbart att bruka eller inneha mindre mängder av drogen.
  • Lagföringar för narkotikabrott har ökat kraftigt och är sedan början av 2010-talet vanligare än lagföringar för både stöld- och våldsbrott.
  • Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat över tid fram till och med cirka 2015 i Sverige.
Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!