Bekämpa gängen – mer pengar till socialtjänst och skola

Tidiga insatser är viktigt för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i brottslighet eller andra problem. När barnen och ungdomarna hamnat i problem eller begått brott är de lätta att rekrytera för de kriminella gängen.

För att förhindra en sådan utveckling krävs satsningar på socialtjänsten så att de kan hjälpa familjer där barn och tonåringar har fått problem. Även skolan bör tillföras pengar för samma ändamål. Dessutom bör det satsas pengar på att det ska finnas ordnade fritidsaktiviteter för ungdomar i alla bostadsområden. Exempelvis vi föreningar eller kommunala fritidsgårdar. Det behövs även pengar till detta.

Bidragen till idrotten bör också ökas så att fler barn och ungdomar kan ägna sig åt sådana aktiviteter. Men inte bara till idrotten utan till föreningslivet i stort. Subventionerade hyror och verksamhetsbidrag.

Utbildning

Dessutom bör hela systemet med skolpeng ses över. Förskolan och skolan är grunden för ett demokratiskt samhälle. Barn och unga lär sig inför vuxenlivet, och skolväsendet ska kompensera för ojämlikheterna i samhället. En rad undersökningar från Skolverket och fackförbundet Sveriges Lärare visar dock att skolan har allt svårare att klara sitt kompensatoriska uppdrag. Unga dras dessutom i högre grad in i gängkriminalitet och skolan är den plats där flest unga utsätts för brott.

Resurserna behöver öka för att öka personaltätheten och minska ojämlikheten i barns förutsättningar. För att förskolan ska kunna leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag krävs en resurstilldelning som tar hänsyn till de varierande förutsättningar som råder i olika delar av landet och på olika förskolor. Fattiga områden ska gynnas av resursfördelningssystemet.

Dagens modell med skolpeng där en viss summa pengar följer med varje elev skapar stora klasser. Detta eftersom kostnaderna för att bedriva undervisning i stort sett är desamma oavsett klassens storlek. Stora klasser innebär därmed ekonomiska överskott och mindre klasser leder till underskott. Skolor på landsbygd och skolor med elever med behov av mindre undervisningsgrupper missgynnas.

Klasstorlek och lärartäthet har betydelse för elevers kunskapsinlärning. Tydligast är det för elever som går de första åren i grundskolan, samt elever som inte får så mycket stöd i sina studier hemifrån.

Gymnasium och folkbildning

Gymnasieexamen är en avgörande nyckel till arbetsmarknaden och ett vuxenliv med egen försörjning och god hälsa. Därför behöver gymnasieskolans uppdrag och arbetssätt tydligt utgå från målsättningen att alla ska slutföra en gymnasieutbildning eller motsvarande. Gymnasieskolan behöver, precis som övriga skolformer, en resurstilldelningsmodell som är mer kompensatorisk än den nuvarande.

Dessutom behövs ökade resurser till vuxenutbildning och folkbildning. Till exempel till studieförbund och folkhögskolor såväl som fackliga kurser.

Satsningar på skola, fritidsaktiviteter och sociala insatser kan hjälpa till att förhindra ungdomar från att dras in i gängkriminella aktiviteter. Dessutom måste dessa satsningar utformas så att de gynnar barn från fattiga förhållanden.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!