Onödiga järnvägar i Norrland – bristfälliga järnvägar i söder

I Norrland byggs det nya järnvägar. Järnvägar som ingen behöver. Det bor egentligen för lite folk däruppe för att nybyggda järnvägar ska vara något samhällsekonomiskt lönsamt (förutom utbyggnader av Malmbanan). Den nybyggda Botniabanan har mycket lite trafik och till råga på Läs mer…

Yimby om Mölndalsvägen – trafik och trafikmiljö

Ytterligare en del av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Cykel och snabbcykelbana Den fördjupade översiktsplanen innehåller en snabbcykelbana på Mölndalsvägens östra sida. Frågan är hur stort behovet är av denna cykelled. Det går redan idag relativt snabbt att cykla längs Läs mer…

Bristande underhåll och kapacitet

Bristande och eftersatt underhåll är järnvägens största problem. Eftersom orsaken delvis är privatisering, bolagsstyckning, marknadsanpassning och avreglering så går en del avd ett att råda bot på. Genom återreglering, förstatligande och återskapande av ett enda järnvägsbolag som sköter servicen. Inriktat Läs mer…

Det behövs en ny järnväg mellan Göteborg och Stockholm

Tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm ska ökas men den kanske inte kan ökas så mycket som skulle behövas. Helt enkelt för att västra stambanan saknar tillräckligt med kapacitet. Kapacitetsproblem finns i stor utsträckning i göteborgstrakten där pendeltåg också går på Läs mer…

Göteborg-Borås Järnväg och syskonbanan Borås-Alvesta

1889 lät styrelsen för Bergslagernas Järnvägar undersöka förutsättningarna för en järnväg mellan Göteborg och Borås. På grundval av undersökningen bildades i maj 1891 Göteborg-Borås Järnvägs AB (GBJ) och styrelsen kom att bestå huvudsakligen av personer från Bergslagsbanans styrelse, J.J. Ekman Läs mer…

Privata järnvägar kan fungera

Konkurrens kan vara vettigt. Men inte hur som helst och inte med upphandlingssystem där beställaren måste ta det billigaste. Dvs så som upphandlingssystemen fungerar idag så skulle en ökad privatisering leda till en försämrad kvalitet och säkerhet. Därför att när Läs mer…