Kriminella på kartan – rapport med vissa grundproblem

Kriminella på kartan är en rapport om de kriminella nätverken och gängen som tagits fram av Amir Rostami och Hernan Mondani för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Den fokuserar på den organiserade brottslighetens utredning i det fysiska rummet. Dvs i vilka stadsdelar, städer, samhällen, orter och områden den finns.

Rapportförfattarna har i studien delat in den organiserade brottsligheten i flera olika typer av nätverk såsom maffia, mc-gäng, gatugäng, partiella organisationer och nätverk. Den sistnämnda kategorin är dock inte några nätverk alls utan istället brottslighet helt utan koppling till kriminella nätverk och gäng. Det är alltså inte frågan om organiserad brottslighet överhuvudtaget. Dessa brott och brottslingar borde inte ha varit med i rapporten. Att de är bidrar till att ge en felaktig bild av den organiserade brottslighetens utbredning.

Partiella organisationer – Kriminella nätverk

Med partiella organisationer menar rapportförfattarna grupper som saknar formell organisation. Men de har av polisen fått en tillhörighet på grund av längre dokumenterat brottsligt samarbete eller för att regelbundet samarbetat kring rån och bedrägerier. Detta kan utan tvekan inkluderas i den organiserade brottsligheten. Normalt kallas dock dessa grupperingar för kriminella nätverk. Flera av de stadsdelsbaserade kriminella nätverken är av denna typ.

En del av dessa nätverk i rapporten existerar inte idag eller är kraftigt försvagade. Exempelvis Nätverk Tyson samt Brun grupp och Grön grupp i Täby. Alla kriminella grupperingar i Malmö och Helsingborg borde nog höra till denna grupp men en del av nätverken i Malmö är släktbaserade så kanske de hamnat i kategorin maffia i rapporten. Men det verkar enligt statistiken som redovisas kanske inte så.

Mc-gäng och gatugäng

Mc-gäng är enkelt att förstå vad det är. I Sverige handlar det om Hells Angels MC med supporterorganisationer som exempelvis Red Devils MC, Red & White Crew och andra, Bandidos MC Inklusive X-team och andra supportergrupper samt Satudarah MC. Tidigare fanns även No Surrender MC. Samtidigt är ju Satudarah MC också starkt kopplat till några släktbaserade kriminella nätverk i Malmö. Och hur hanteras gatugäng med en tydligt koppling till mc-gäng som exempelvis Bredängsnätverket.

Det har periodvis också funnits andra självmarkerande gäng som exempelvis Brödraskapet Wolfpack, Black Cobra och Original Gangsters. Dessa betraktas i rapporten som som gatugäng och det är rimligt. Idag finns egentligen inga sådana gäng även om Never Broke Again (NBA) i Solna och Nätverk Foxtrot skulle kunna betraktas som det då de använder gängsymboler (tatueringar respektive rävringar).

Många av de stadsdelsbaserade kriminella gängen och nätverken ses som gatugäng i rapporten och det är också rimligt i de flesta fall. De flesta gatugäng är inte självmarkerande. Ett problem i rapporten är att det inte framgår ordentligt hur rapportförfattarna faktiskt skiljer på gatugäng och partiella organisationer.

Maffia

Grupperingar som besitter förmågan till institutionaliserad brottslighet (förmågan att påverka politiska, kulturella och ekonomiska strukturer i samhället) såsom Södertäljenätverket och så kallade kriminella klaner (dvs släktbaserade kriminella nätverk) har kategoriserats som maffia av författarna. Det är en underlig indelning.

De flesta släktbaserade kriminella nätverk är snarast att betrakta som gatugäng och ingen maffia. De består oftast av mycket få individer. Undantaget i detta sammanhang är framförallt släkten Ali Khan i Göteborg, Nätverket kring dem är utan tvekan att betrakta som maffia. I det sammanhanget går det också att ställa sig frågan om rapportförfattarna inkluderat hela mhallami-miljön i Sverige som en enda maffiamiljö eller bara vissa släkter och familjer. Eller kanska alla släkter och familjer som nämns i polisens så kallade klanrapport. Vilket som jag ser det vore helt orimligt.

Problem i rapporten

Frågan är också om Mondani och Rostami klassat välorganiserade och välstrukturerade gäng som Backagänget, Bergsjögänget, Vårbynätverket, Botkyrkanätverket och Hagsätranätverket som maffiagäng eller gatugäng? Jag ser dem som maffiagrupperingar. Av statistiken i rapporten att döma betraktas i stort sett alla gäng i Göteborg förutom mc-gängen som maffia. Och hur har de gjort med Turebergsnätverket som ju säkerligen borde betraktas som maffiagäng? Ett annat nätverk som verkar svårt att klassa är Dalennätverket.

Med tanke på dessa gränsdragningsproblem och definitionsproblem blir också rapporten mindre intressant vad det gäller informationen kring olika typer av gäng och skillnader dem emellan. Det gör författarnas slutsatser om skillnader mellan olika typer av gäng klart osäkra. Generella slutsatser och fakta som omfattar all organiserad brottslighet är däremot värd att ta på allvar även om skillnaderna mellan olika gängtyper inte är så stor som rapporten tyder på.

Bikermiljön

Det förefaller också mycket märkligt att mc-gäng i rapporten anses vara en av de största kriminella miljöerna. Att det skulle förekomma nästan 6 000 personer i den miljön kan helt enkelt inte vara sant. Det är ett påhitt som av allt att döma saknar koppling till verkligheten. Så inte heller när det gäller mc-klubbarna är rapporten riktig. Utan den är antagligen totalt felaktig. Enligt Payback var det verkliga antalet medlemmar betydligt färre i hela bikermiljön år 2018:

Sverigemodellen består idag av 255 klubbar med i genomsnitt 7 personer som medlemmar = 1785 personer. Uppgiften kommer direkt ifrån SBM.

Bandidos MC har tolv chapters varav 1 är Probationary Chapter och 3 chapters är Prospect chapter vilket ger cirka 100 personer.

Det finns också ett antal helt oberoende ryggmärkesklubbar (och Riding Clubs) som följer bikerklulturens regler vilka vi uppskattar till cirka 60 stycken x 8 medlemmar = 480 personer

Slutligen finns det ett större antal personer som är Free Riders och medverkar på mc-event och de kan beräknas uppgå till cirka 900 personer över landet.

Sammanlagt kan därför 3 265 personer, enligt ovanstående beräkningar anses tillhöra bikerkulturen!

De flesta av de personer som av Payback anges vara medlemmar i bikerklubbar är inte på något sätt kriminella. I Hells Angels MC med supporterklubbar vilka ingår i Sverigemodellen finns det kanske 200-300 medlemmar. Ihop med Bandidos MC och Satudarah MC blir det maximalt cirka 400 personer. De flesta av dessa är troligen inte heller kriminella. Att påstå att det finns nästan 6 000 personer i bikermiljön (mc-miljön) ger en helt felaktig bild av brottsligheten i Sverige.

Storleken i de övriga miljöerna är däremot mer rimlig även om jag tror att siffrorna är en underskattning vad det gäller maffia, gatugäng och partiella organisationer (kriminella nätverk). Detta om jag ska döma efter tidigare uppskattningar som gjorts av polisen och media.

Läs mer om kriminella gäng och nätverk: