De kriminella nätverken i Göteborg just nu

Det finns ingen lika bra genomgång av de kriminella nätverken i Göteborg som det finns när det gäller Stockholm. Det finns en genomgång i GP från 2019 där det uppges att det finns cirka 400- 500 personer i de olika stadsdelarna i Angered samt i Bergsjön som uppges ha en koppling till kriminella nätverk. I det aktuella området finns Bergsjögänget, släktnätverket kring familjen Ali Khan, Hjällbonätverket, ett nätverk i Gårdsten och ett nätverk i Lövgärdet. Kärnan i dessa nätverk uppges vara cirka 100 personer.

På Hisingen uppges det att det finns cirka 250  personer med koppling till kriminella nätverk. Där finns det två nätverk i Biskopsgården och Länsmansgården (Biskop södra/Vårvädersligan/A-falangen) och Nya Norra). I Backa finns Backagänget. Dessutom har vi släktbaserade B-falangen. Kärnan i dessa nätverka uppges bestå av cirka 50 personer.

Dessutom uppges det att det finns cirka 100 personer kopplade till kriminella nätverk i Tynnered och Frölunda. Där finns det minst tre kriminella grupperingar, M-falangen, G-falangen och Z-falangen. Dessutom finns det ett kriminellt nätverk i Högsbo. I de olika nätverkens kärna ingår cirka 50 personer totalt.

Totalt blir det 750-850 personer i kriminella nätverk. Dessa siffror inkluderar inte gänganknutna medlemmar i Hells Angels MC, Bandidos MC, Albanligan, det vietnamesiska nätverket eller i det kriminella nätverket i Majorna. Inte heller ingår medlemmar i släktbaserade kriminella nätverk förutom släkten Ali Khan.

Släktbaserade kriminella nätverk

I en artikel i GP från 2020 uppskattas hur många personer som har kriminella kopplingar i de släktbaserade kriminella nätverken. Vad det gäller familjen Ali Khan handlar det om 40 personer. I de andra släktbaserade kriminella nätverken handlar det inte i något fall om mer än en handfull personer så det är väl tveksamt om de ens kan kallas kriminella nätverk.

Jag diskvalificerar dem alla förutom i ett fall där familjen är nära släkt med en familj i Jönköping med ungefär lika många som kan kopplas till gängkriminalitet. Där handlar det om sammanlag cirka 10 gängkriminella. I ett fall kan en person i Göteborg kopplas till ett släktbaserat kriminellt nätverk i Borås som har kopplingar till ett större nätverk i Malmö (Fakhro). Det handlar också här om ett tiotal personer men det har mycket lite med Göteborg att göra.

Dessa kriminella grupperingar kanske innebär ytterligare cirka 150 personer. Totalt kanske det därmed finns cirka 1 000 personer med kopplingar till kriminella nätverk i Göteborg

Gängen i Göteborg tenderar att vara ganska välorganiserade. Undantaget är kanske gängen i Biskopsgården. Därmed är gängen också ganska stora. De våldsamma konflikterna i nuläget är små och de löses ofta genom att ledande personer har möten med varandra där uppgörelser om skadestånd och liknande görs. Göteborg har i förhållande till stadens storlek fler gängmedlemmar än någon annan svensk stad. Orsaken till det är sannolikt stadens ledande roll när det gäller införsel av narkotika till Sverige.

Uppskattningar av kriminella gäng och antal kopplade personer (gissningar och mycket osäkra uppgifter)
 1. Backagänget, ett 100-tal
 2. Ali Khan, ett 100-tal
 3. Hjällbonätverket, ett 100-tal
 4. Bergsjögänget, ett 100-tal
 5. Biskop södra (A-falangen), cirka 100
 6. Gårdstensnätverket, ett 50-tal
 7. Lövgärdesnätverket, ett 50-tal
 8. Hells Angels MC, cirka 60 (tre avdelningar/chapters)
 9. M-falangen, cirka 50
 10. Nya Norra, ett 50-tal
 11. Albanligan, ett 40-tal
 12. Vietnameserna, ett 40-tal
 13. G-falangen, cirka 30
 14. Bandidos MC, cirka 30 (två avdelningar/chapters)
 15. Majornanätverket, ett 20-tal
 16. Z-falangen, cirka 20
 17. Babayigit/Ez-Edinne, ett 10-tal
 18. Högsbonätverket, ett 10-tal
 19. B-falangen, ett 10-tal

Rent generellt tycks de kriminella nätverken i Göteborg vara bättre organiserade och mer stabila än motsvarigheterna i Stockholm. De sämst organiserade är nätverken i Biskopsgården. Där har det också varit splittringar och omfattande våldsamma konflikter. En stor del av de som ansetts som ledare i Bergsjögänget, Backagänget, Biskop södra, M-falangen, Z-falangen och Hjällbonätverket sitter för närvarande i fängelse utan att det orsakat nån ökad konfliktnivå. Det tyder på välorganiserade kriminella organisationer med klart maktfördelning och tydliga riktlinjer om vilka som ska ta över i sådana fall.

Nätverken i Angered samverkar av allt att döma med varandra. Släkten Ali Khan har en direkt koppling till flera nätverk såsom Gårdstensnätverket, Hjällbonätverket och Z-falangen.

Läs mer:
Läs också:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!