Göteborgs nya järnvägsstation ska få ett klassiskt namn

Göteborgs nya järnvägsstation ska tydligen få namnet Grand Central. Säkerligen är det ett försök att ge Göteborg och stationen en air av storhet, grandeur, med en koppling till New York. Stationen i New York heter dock så för att det skulle låta franskt. Läs mer…

Renare luft ger snabbare uppvärmning

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renare luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Läs mer…

Avprivatisering är vägen framåt

I ETC har Johan Jenny Ehrenberg skrivit en ledare om avprivatisering eller förstatliganden. Jag tycker dock avprivatisering är ett bättre ord för det är inte nödvändigtvis staten som måste ta över. Det Ehrenberg föreslår är att det apoteken, skolorna, försvarsindustrin, läkemedelsindustrin förstatligas samt att det skapas en statlig bank Läs mer…

Det måste bli ett slut på tågkaoset!

Det måste bli ett slut på tågkaoset. Förseningar och inställda tåg kostar samhället 5 miljarder kronor om året. Sverige har dessutom världens mest splittrade järnvägsunderhåll. För en hållbar klimatomställning behöver vi att järnvägen fungerar. Låt Trafikverket utföra underhållet i egen regi – så att vi får en fungerande järnväg för alla. Läs mer…

700 miljarder till klimatinvesteringar

Klimatet kan inte vänta, och samhället måste gå före och visa vägen genom kollektiva lösningar. Därför kräver Vänsterpartiet nu ett tioårigt moratorium för det finanspolitiska ramverket, vilket frigör 700 miljarder till investeringar för omställning av transporter, elproduktion och bostäder. Läs mer…

Tillväxt oundvikligt för minskade utsläpp av växthusgaser

De som tror att det går att åstadkomma en omställning av samhället i klimatvänlig riktning utan stora investeringar är faktiskt helt fel ute. För att minska utsläppen av koldioxid i Sverige behöver vi minska bl.a. bilismen, minska flyget, öka kollektivtrafiken (tåg, spårvagnar, tunnelbana etc), minska cementtillverkningen, minska stålproduktionen i masugnar och sluta använda fossildrivna fordon med mera. Läs mer…

Investeringar är den bästa stimulansen

Coronakrisen drabbar världen och Sverige hårt. Förutom att människor rycks bort i förtid är de sociala konsekvenserna enorma. Sveriges redan höga ungdomsarbetslöshet är den värsta på drygt femton år. BNP-raset under andra kvartalet 2020 var det kraftigaste sedan BNP började mätas per kvartal 1980.  Läs mer…

Naturskyddsföreningen vill förbjuda fossila bränslen

Naturskyddsföreningen vill förbjuda försäljning av bensin och diesel samt förbjuda industrin att använda fossila bränslen – allt till 2030. Enligt föreningen är det både möjligt och nödvändigt. De fossila utsläppen måste ner till noll, och för att nå dit krävs ett förbud. Samtidigt är majoriteten av svenska folket positivt inställd till ett liv utan fossila bränslen, enligt en ny undersökning från Sifo som Naturskyddsföreningen beställt. Läs mer…

Vad kan göras för klimatet?

Den senaste ledaren i tidningen Internationalen handlar om klimatet och vad som kan göras för att bromsa uppvärmningen av jorden. Ledaren lutar sig på ett antal förslag som vänsterpartisten Jens Holm fört fram Läs mer…

Fossila bränslen kan inte förbjudas

En del radikala klimataktivister kräver förbud av försäljning av fossila bränslen. Till och med en del inte särskilt radikala ministrar som Per Bolund kräver detta. I hans fall är det dock bara munväder då inget görs för att ta bort det som förhindrar en snabb utbyggnad av solenergi. Inte heller för regeringen en politik som leder till en bättre järnväg. Två saker som är nödvändiga för att minska användningen av fossila bränslen i Sverige och Europa. Läs mer…

Finns ingen anledning att låna till nya järnvägar

Vänsterpartisten Jens Holm försvarar höghastighetsjärnväg i en debattartikel i Flamman med samma grundläggande argument som jag förde fram i ett inlägg här på bloggen. Vi måste bygga nya järnvägar och då kan vi lika gärna bygga höghastighetsjärnväg Läs mer…

Begränsat, inskränkt och okunnigt om höghastighetsjärnväg

Per Sundgren och Stig Henriksson har skrivit en kritik av satsningen på höghastighetståg i tidningen Flamman. De menar att vänstern inte tänkt när de beslutat sig för att bygga höghastighetståg. Men det är ett ett inskränkt och okunnigt uttalande även om det kanske till viss del har en viss sanningshalt. Läs mer…

Klimatåtgärder är viktigare än lokala naturvärden

Utsläppen av växthusgaser behöver minska annars blir det stora problem för människans (och många andra existerande djurs) överlevnadsmöjligheter på jorden. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att orsaka omfattande svält och matbrist om ingenting görs. Läs mer…

En socialistisk klimatpolitik

En socialistisk klimatpolitik måste som övergripande mål ha en målsättning som innebär att vi helt slutar använda fossila bränslen. I världsmåttstock så handlar det främst om fyra saker, sluta använda fossila bränslen för elproduktion och uppvärmning, sluta med fossildrivna bilar och minska bilismen, sluta flyga och minska användningen av fossila råvaror i stålindustri och cementindustri. Läs mer…

Tankvagnsolycka med mycket explosiva och giftiga ämnen

Minst en tankvagn med farligt gods har spårat ur och vält på Sävenäs rangerbangård i östra Göteborg. Polisen hävdar att vagnen som vält innehåller etenoxid och väteperoxid men tankvagnar innehåller normalt bara ett ämne så antingen är det två vagnar Läs mer…